Leveringsvoorwaarden

Chique interieurs
Voltastraat 2, 5928 PD Venlo
+31 (0)6-16445138 | info@chique-interieurs.nl
KVK 66842999 | BTW NL160914231B01

Artikel 1
Definities
In deze Leveringsvoorwaarden webshop Chique-interieurs.nl (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder:
1.1 Afnemer Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Chique-interieurs.nl in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst. 1.2 Overeenkomst Iedere overeenkomst die tussen Chique-interieurs.nl en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
1.3 Producten
1.4 Bestelling/order Iedere opdracht van afnemer aan Chique-interieurs.nl. Bestelling/orders kunnen via de webshop van Chique-interieurs.nl geplaatst worden.

Artikel 2
Algemeen
Door het plaatsen van een bestelling via de webshop van Chique-interieurs.nl geeft de afnemer te kennen dat hij met de leveringsvoorwaarden webshop Chique-interieurs.nl akkoord gaat. Chique-interieurs.nl heeft het recht haar leveringsvoorwaarden en de inhoud hiervan na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Chique-interieurs.nl: draagt ervoor zorg dat de order wordt uitgevoerd. draagt ervoor zorg dat de bestelde producten bij afnemer worden afgeleverd, waarbij de transportkosten voor rekening van afnemer zijn en het risico van verzending bij de verzendfirma; deze verzendfirma houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering.

Artikel 3
Aanbod & overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand wanneer Chique-interieurs.nl de aanvaarding van de bestelling door afnemer online heeft bevestigd en afnemer deze bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 4
Prijzen & tarieven
Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW). Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Afnemer is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden conform de wettelijke bepaling aangaande de verkoop op afstand.

Artikel 5
Betaling
Betaling van de bestelde artikelen vindt plaats via Ideal of Creditcard.

Artikel 6
Levering/levertermijn/bezorging
De gemiddelde levertijd van producten is van 7 tot uiterlijk binnen 30 werkdagen binnen Nederland en Europa. Uitzonderingen hierop zijn bestellingen naar landen buiten de genoemde landen. Conform de wettelijke voorwaarden heeft de afnemer bij Chique-interieurs.nl het recht de overeenkomst  kosteloos te annuleren. Eventuele betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar  binnen maximaal 30 dagen na kennisgeving, aan de afnemer terugbetaald. Chique-interieurs.nl behoudt zich het recht voor, verzending uit te besteden aan derden. De bestelling zal door de pakketservice worden aangeboden. Mocht u het pakket niet in ontvangst hebben kunnen nemen dan kunt u uw bestelling gedurende drie weken afhalen op een nader overeen te komen locatie.

Artikel 7
Aflevering en risico
Chique-interieurs.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Chique-interieurs.nl en afnemer,  dan wel tussen Chique-interieurs.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen afnemer en Chique-interieurs.nl. De kosten van verzending komen ten laste van de afnemer.

Artikel 8
Verzendkosten
Alle bestellingen worden bezorgd op een door de klant op te geven adres. Chique-interieurs.nl behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen kan worden verzonden.

Artikel 9
Verlies of beschadiging
Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op afnemer over op het moment waarop de goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden en in ontvangst worden genomen. In het geval van constatering van gebreke dient afnemer, binnen vier dagen na ontvangst van de goederen, daarvan melding te doen bij Chique-interieurs.nl. Retourzendingen worden door Chique-interieurs.nl uitsluitend geaccepteerd na het volgen van de juiste procedure aangegeven door Chique-interieurs.nl. De kosten van retourzendingen in geval van gebreke zijn voor Chique-interieurs.nl

Artikel 10
Privacy persoonsgegevens
Chique-interieurs.nl zal de door de afnemer verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens  zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de geplaatste bestelling en in verband daarmee aan derden, o.a. de vervoerder, ter beschikking worden gesteld.

Artikel 11
Eigendomsvoorbehoud
Alle aan afnemer geleverde zaken, blijven eigendom van Chique-interieurs.nl totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is, voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken, volledig aan  Chique-interieurs.nl zijn voldaan.

Artikel 12
Overmacht
12.1 Definitie overmacht Elke van de wil van Chique-interieurs.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Chique-interieurs.nl kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot deze omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
12.2 Tijdelijke overmacht In geval van tijdelijke overmacht is Chique-interieurs.nl gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd gedurende de tijdelijke verhindering tot levering geldig. Indien de tijdelijke overmacht langer dan een maand duurt, zal de afnemer gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden. Laatstbedoeld recht vervalt evenwel zodra de situatie van tijdelijke overmacht zal zijn opgeheven en het recht tot ontbinding nog niet is ingeroepen.
12.3 Ontbinding overeenkomst De afnemer is, behoudens artikel
12.4, ingeval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13
Toepasselijkheid recht en geschillen
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Chique-interieurs.nl is het Nederlandse recht van toepassing.